parallax background

Waarom 1%?

Waarom 1%?


We ondersteunen het model van een bijdrage van 1% om vier redenen:

1.: 1% is betaalbaar. Bijna iedereen kan het zich veroorloven om 1% van zijn/haar inkomen bij te dragen. Op die manier is het een model dat een brede burgerparticipatie stimuleert. We houden de eerste drempel om mee te doen minimaal, zodat mensen met een laag inkomen kunnen participeren, zonder grote economische risico's te lopen.

2.: 1% weerspiegelt de principes van gelijkheid en gelijkheid bij inspanningen op het gebied van klimaatbescherming, aangezien alle deelnemers een gelijk deel van hun inkomen bijdragen. Dit is een goed uitgangspunt voor gemeenschappelijke actie.

3.: 1% is gericht op de belangrijkste bevindingen van klimaatwetenschap. Vroege studies hebben aangetoond dat het nodig is om jaarlijks ongeveer 1% van het BBP te investeren om klimaatneutraliteit te bereiken. Nieuwe studies zoals die van het Wuppertal Institute for Fridays for Future schatten een jaarlijkse investering van 3% van het BBP om Duitsland tegen 2035 klimaatneutraal te maken.

4.: 1% helpt ons om klimaatneutraliteit te realiseren binnen de ledengroep. De lidmaatschapsbijdrage van 1% wordt behandeld als eigen vermogen en zal worden aangewend door leningen of subsidies die b.v. drie keer hoger dan het eigen vermogen. Op deze manier kunnen we een bedrag investeren dat gelijk staat aan 4 keer de inleg van 1%. Zo bereiken de investeringen volumes die overeenkomen met de eisen van b.v. Vrijdag voor de toekomst.


Huidige situatie:


Het meest recente rapport van het 'Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC), gepubliceerd op 9 augustus 2021, is een reality check over de toestand van ons klimaat.

Het rapport stelt duidelijk, als nooit tevoren, de 'ondubbelzinnige' menselijke verantwoordelijkheid voor snel veranderende klimaatomstandigheden. Volgens de berekeningen van het IPCC zal, als de CO2-uitstoot verder stijgt, en in het huidige tempo, de opwarming van de aarde stijgen tot gemiddeld 4 tot 5 graden Celsius, wat onomkeerbare verwoestende gevolgen zal hebben voor het leven van mensen, planten en dieren wereldwijd. Momenteel heeft de opwarming van de aarde al een gemiddelde van +1,2 graden Celsius bereikt - dit sinds het midden van de negentiende eeuw - waarbij wereldwijd steeds vaker extreme weersomstandigheden worden geregistreerd. De huidige klimaatafspraken, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, hebben tot doel de opwarming van de aarde op 1,5 graad Celsius te houden. Alle huidige sleutelfactoren geven echter aan dat de doelstellingen van de klimaatbeschermingsovereenkomst van Parijs NIET zullen worden gehaald door de internationale gemeenschap, tenzij we nu handelen en de uitstoot van broeikasgassen direct en snel en op grote schaal verminderen.

(Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Bijdrage van werkgroep I aan het zesde beoordelingsrapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering.)

PDF


1% van ons inkomen voor internationale klimaatrechtvaardigheid.


Klimaatstudies tonen aan dat een investering van 1% van het wereldwijde BBP in klimaatbeschermingsmaatregelen nodig is om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. Het doel van One Climate is echter nog ambitieuzer.

Wij geloven dat wereldwijde klimaatneutraliteit moet worden bereikt tussen 2035 en 2040. We verbinden ons ertoe dit doel tegen 2035 te bereiken, en binnen de groep van onze internationale leden. Om dit te bereiken, moeten de investeringen worden verdubbeld of verdrievoudigd. Ons model van betrokkenheid van wereldburgers neemt 1% van het inkomen als basis voor jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen. Dit basisbedrag kan worden gebruikt door leningen, subsidies of investeringen in aandelen, om een ​​investeringsbedrag te bereiken dat vergelijkbaar is met een aandeel van 3% in het wereldwijde BBP. Dit sluit aan bij studies zoals 'Climate Neutral Germany' van het Wuppertal Institute, ontwikkeld voor Fridays for Future. Het laat zien dat klimaatneutraliteit in 2035 in Duitsland haalbaar zou zijn, als 3% van het Duitse BBP zou worden geïnvesteerd.


Wat we kunnen bereiken:


Als wereldwijd jaarlijks 1% van de wereldwijde economische output wordt geïnvesteerd in duurzame energie - eerlijk verdeeld over rijke en arme landen - zouden drie doelen kunnen worden bereikt:

1. Het terugdringen van de CO2-uitstoot tot nul in 2050;

2. De verlichting van energiearmoede voor 2 miljard mensen;

3. Het creëren van miljoenen nieuwe banen.

Bewijs 1:
Het Groene Investeringsrapport

"The Green Investment Report" (Genève 2013) van het World Economic Forum beschrijft de noodzakelijke wereldwijde investeringen voor een klimaatneutraal pad. De totale wereldwijde investering voor infrastructuur, gemeten in een business-as-usual scenario, bedraagt $5 biljoen per jaar. Deze investeringen zijn gericht op telecommunicatie, water, landbouw, energie, bouw en industrie, etc. Om deze klimaatdoelen te bereiken, is het noodzakelijk jaarlijks $ 700 miljard te investeren in schone energie, energie-efficiëntie en schone mobiliteit. Dit extra bedrag vertegenwoordigt 1,07% van het mondiale bbp (in 2010).

Deze extra investeringen zouden op de volgende gebieden moeten plaatsvinden: bouw en industrie: $ 331 miljard; energie $ 139 miljard; mobiliteit $ 187 miljard; bosbouw $ 40 miljard.

PDF

Bewijs 2:
Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering IPCC

Het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC vat samen: "Een overgang naar een economie met een lage broeikasgassen met hogere aandelen RE (Renewable Energy) ) zou leiden tot toenemende investeringen in technologieën en infrastructuur. De vier illustratieve scenario's die in dit speciaal verslag in detail worden geanalyseerd, schatten de wereldwijde cumulatieve investeringen in HE (alleen in de sector van de elektriciteitsopwekking) uiteen van 1.360 tot 5.100 miljard dollar voor het decennium 2011 tot 2020, en van 1.490 tot 7.180 miljard dollar voor het decennium 2021 tot 2030. De lagere waarden verwijzen naar het referentiescenario van de IEA World Energy Outlook 2009 en de hogere naar een scenario dat de atmosferische CO2-concentratie (alleen) op 450 ppm probeert te stabiliseren. De jaarlijkse gemiddelden van deze investeringsbehoeften zijn allemaal kleiner dan 1% van het mondiale BBP.” De totale wereldwijde investering voor infrastructuur, gemeten in een business-as-usual-scenario, bedraagt ​​$ 5 biljoen per jaar. Deze investeringen zijn gericht op telecommunicatie, water, landbouw, energie, bouw en industrie, etc. Om deze klimaatdoelen te bereiken is het nodig om jaarlijks $ 700 miljard te investeren in schone energie, energie-efficiëntie en schone mobiliteit. Dit extra bedrag vertegenwoordigt 1,07% van het mondiale bbp (in 2010).

(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2011): Speciaal rapport Renewable Energy Sources SRREN. Samenvatting voor beleidsmakers. Cambridge en New York. Pagina 23).

PDF

Bewijs 3:
Internationaal Energie Agentschap IEA

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schatte dat de investeringen in het tegengaan van klimaatverandering tegen 2020 zouden moeten toenemen tot $ 790 miljard per jaar (tegen naar schatting $ 260 miljard in 2013) . Tegen 2035 zou dit jaarlijks 2,3 biljoen dollar moeten bedragen. Meer dan de helft van de investeringen zou gaan naar energie-efficiëntie, die naar verwachting in 2035 (vanaf 2013) zal verachtvoudigen. De opwekking van koolstofarme energie zal naar verwachting verdrievoudigen, tegen 2035 (vanaf 2013).

(Internationaal Energie Agentschap: World Energy Investment Outlook, Parijs 2014)

PDF

Bewijs 4:
Oplossingsnetwerk voor duurzame ontwikkeling / IDDRI: Deep Carbonization Pathways Project

Wetenschapsteams uit de 16 landen met de hoogste CO2-uitstoot hebben opties bestudeerd voor radicale decarbonisatie tegen 2050. Een syntheserapport uit 2015 laat zien dat ambitieuze decarbonisatiekou gecombineerd kan worden met verschillende nationale politieke prioriteiten; bijvoorbeeld de strijd tegen luchtvervuiling in China, het streven naar energiezekerheid in India en Japan, of de strijd tegen werkloosheid en armoede in Zuid-Afrika.
“De bruto-investeringsbehoefte voor koolstofarme technologieën in de DDP's moet stijgen tot een gemiddelde 1,2 – 1,3% van het BBP voor de DDPP-landen (tegenover het veel lagere niveau van vandaag). ...De nettokosten van verregaande decarbonisatie zijn aanzienlijk lager als rekening wordt gehouden met lagere bedrijfskosten.... Dit wordt geïllustreerd door de Amerikaanse casus, waarin de nettokosten van de levering en het gebruik van energie voor een koolstofarm scenario in 2050 gelijk aan ongeveer 1% van het BBP in dat jaar.”
(Netwerk voor duurzame ontwikkeling / IDDRI: Deep Carbonization Pathways Project, Parijs, 2015, pagina 32 en 33. German Part door Wuppertal Institute: Manfred Fischedick, Katharina Hillebrandt, Saschsa Samadi)

PDF
 

parallax background

Waarom 1%?